Ajouter des widgets
    Libellé Dernier Var.
  Support Court terme
  SCHNEIDER ELECTRIC -0.39 ND
  SAFRAN -0.86 ND
  Support Moyen terme
  SAFRAN -0.86 ND
  MICHELIN -1.13 ND
  Résistance Court terme
  BNP PARIBAS -2.49 ND
  GEMALTO -2.12 ND
  Résistance Moyen terme
  GEMALTO -2.12 ND
  SOCIETE GENERALE -7.74 ND
  Mes Listes
  Libellé Dernier Var.